Bảng giá sỉ nón kết

Sỉ lấy số lượng liên hệ số đt và zalo 0901337776 để cập nhật nhiều mẫu hơn .

Mã SKU* PL_Giá bán buôn
NonHHDenVT 115000
V2D 100000
V1 90000
V1D 90000
LV1 95000
V2 100000
V2T 100000
VS 95000
DS1 95000
EA7 95000
FR2 95000
GS3 95000
NBD 90000
N1 91000
NY1 100000
PL1 100000
PL3 90000
CV1 91000
AD1 90000
DC1 100000
EK1 100000
FR1 90000
HM1 95000
JC1 100000
PD1 100000
PM1 100000
RB 90000
AB1 100000
AX 95000
DG1 95000
GC1 95000
HK 70000
N2D 95000
NS2 175000
TM1 100000
AR1 90000
KS1 90000
GC2 100000
GS 91000
GS2 95000
KP1 100000
ADX 95000
AM1 100000
C1 95000
C1D 100000
CM1 90000
D1 95000
DS2 95000
N1D 91000
ND 90000
NKL 85000
NKT 38000
SN 115000
V1DDO 90000
V2DDO 100000
CV1D 91000
CV8TI 95000
LV1D 95000
V1DO 90000
V2DO 100000
V2XA 100000
V1XA 90000
CV1TI 91000
LV1XA 95000
LV1TI 95000
VIA06 105000
CV1XA 91000
CV2T 100000
CV2X 100000
LV1DO 95000
NKBD1 95000
KS1D 90000
KS1XA 90000
AD1X 90000
C1DDO 100000
GC1D 95000
GSREU 91000
GS3D 95000
NBD1 95000
PM1D 100000
CV1DO 91000
VIA03 115000
VIA01 115000
VIA12K 147000
AD1D 90000
AM1XA 100000
C1DO 100000
DC1DO 100000
EK1DO 100000
FR1D 90000
FR1XA 90000
GC2D 100000
JC1D 100000
Kappa 100000
N1XA 91000
N2XA 95000
NLDO 90000
NS1D 115000
NS2D 175000
NY1D 100000
NY1DO 100000
PD1DO 100000
AD1DO 90000
AR1XA 90000
DG1D 95000
FR1DO 90000
LA63D 95000
N1DO 91000
N2DO 95000
NDDEN 90000
PL1D 100000
QST1 100000
TM1D 100000
NKT1 65000
AM1DO 100000
AR1DO 90000
CM1D 90000
CM1DO 90000
DC1D 100000
DG1DO 95000
GC1DO 95000
GS2D 95000
GSDEN 91000
JC1DO 100000
LA63 95000
NS3D 100000
NTXA 85000
PM1DO 100000
PL1DO 100000
QST1D 100000
LV1DDO 95000
CV1DDO 91000
VIA03K 150000
VS7DEN 95000
AM1D 100000
DKNY 110000
EK1D 100000
EK1XA 100000
FR2DO 95000
GS3DO 95000
N1DDO 91000
N2DDO 95000
PD1XA 100000
PL3D 90000
N4D 75000
AD1DDO 90000
CM1DDO 90000
EK1TIM 100000
FR1DDO 90000
FR2DEN 95000
KP1NXA 100000
PD1DEN 100000
DC1DDO 100000
GS3DDO 95000
N3D 91000
QST1DO 100000
AR1DEN 90000
GC1DDO 95000
LC1927 90000
PD1DDO 100000
AD1TIM 90000
AM1DDO 100000
DG1DDO 95000
EK1DDO 100000
KP1NDO 100000
LA63XA 95000
KS1DDO 90000
FR1TIM 90000
NY1DDO 100000
QST1XA 100000
NGC6DO 95000
QST1DDO 100000
KINHUV 35000
CV3D 95000
CV8XA 95000
KP1NDDO 100000
NGC6D 95000
SC1XAM 90000
SC1DEN 90000
DG3DEN 95000
HL1XA 100000
KP1NDEN 100000
KP1NTIM 100000
LA63DEN 95000
HL1D 100000
NPM2D 95000
PL2D 95000
PL2XA 95000
VS2D 90000
VS3D 95000
VS3XA 95000
VS4XA 95000
VS4DO 95000
VS2XA 90000
VS4D 95000
NPM2DO 95000
AR1DODO 90000
NTM4D 95000
CV4XA 90000
CV4D 90000
NVS5XAM 90000
CV2D 100000
CV3DO 95000
GC5XA 95000
BMW1D 75000
FR3D 85000
NAR4D 90000
EK2XA 91000
TM2D 100000
TM2XA 100000
TM3XA 95000
YA46D 95000
CV8DEN 95000
AD2XANH 100000
AD3XANH 100000
AD4XANH 90000
AR3XA 90000
NPM2XAM 95000
AD3DEN 100000
AD5XA 95000
EK2D 91000
FL1D 100000
FL1XA 100000
GC4D 95000
TM3D 95000
FL2XA 95000
AD6D 85000
NAR4XAM 90000
NHM2D 95000
VS7 95000
GC5DO 95000
PC1D 75000
BMW2D 75000
AD2DEN 100000
AD5D 95000
AR2XA 90000
GC3D 100000
DG3XANH 95000
FL2D 95000
GC5D 95000
AD4DEN 90000
AR2D 90000
AR3D 90000
GC3XA 100000
SC1 90000
DG3 95000
HL1DDO 100000
NGC6 95000
NGC6XA 95000
NTM4 95000
N3 91000
NPM2 95000
NTM4XA 95000
HL1 100000
VS3DDO 95000
NAR4XA 90000
N2 95000
PL2DDO 95000
N4 75000
N3DDO 91000
PL2 95000
CV4 90000
VS2DDO 90000
VS4 95000
VS2 90000
VS3 95000
CV3 95000
CV8DDO 95000
CV4DDO 90000
NVS5 90000
CV8 95000
CV2 100000
CV2DDO 100000
BMW2 75000
NAR4 90000
AD4 90000
GC3DDO 100000
GC4 95000
AD2 100000
AD5 95000
NHM2 95000
EK2DDO 91000
GC3 100000
TM2 100000
TM3 95000
TM3DDO 95000
AD2DODO 100000
AD3 100000
AR2DDO 90000
FL1 100000
N3DO 91000
YA46 95000
BMW1 75000
PC1 75000
AD6 85000
FL2DDO 95000
GC5 95000
FR3 85000
AD5DDO 95000
AR2 90000
FL2DDO 95000
EK2 91000
FL1DDO 100000
GC4DDO 95000
YA46DDO 95000
FL2 95000
AD3DODO 100000
AD4DODO 90000
AR3DDO 90000
TM2DDO 100000
VS2DO 90000
CV2DO 100000
VS3DO 95000
CV8DO 95000
AD4DO 90000
GC3DO 100000
AD2DO 100000
AD3DO 100000
AR2DO 90000
FL1DO 100000
TM3DO 95000
HL1DO 100000
EK2DO 91000
TM2DO 100000